Wniosek o rozliczenie z podatku dochodowego w Niderlandach

Rok rozliczeniowy

Uwaga ! rok rozliczeniowy to rok, za który Państwo się rozliczacie z podatku.

Dane personalne podatnika

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok
Uwaga ! BSN - burgerservicenummer (odpowiednik polskiego numeru PESEL). Numer identyfikacyjny w Niderlandach dla instytucji administracyjno-urzędowych.

Adres zameldowania

Uwaga ! Jeśli jesteś zameldowany(-na) w Niderlandach, proszę podać adres Niderlandzki. W innym przypadku, proszę podać adres z innego kraju.

Dane kontaktowe

Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany, jednak potwierdzenie rozliczenia wysyłamy na ww. podany adres e-mail.

Sytuacja rezydencji podatkowej podatnika

Uwaga ! w przypadku zatrudnienia, należy obowiązkowo podać daty zatrudnienia !
Uwaga ! w przypadku zasiłku chorobowego lub bezrobotnego, należy podać daty !
Jeżeli posiadasz hipotekę w Niderlandach, obowiązkowo należy dołączyć do załączników dokumenty: jaaropgave z hipoteki (dokument ma obowiązek wydać bank lub firma udzielająca hipotekę po zakończeniu roku rozliczeniowego). Tylko w przypadku zakupu mieszkania pod hipotekę w Niderlandach w roku rozliczeniowym, należy dołączyć dodatkowo koszty notariusza oraz raport z taksacji.

Dochody podatnika

Uwaga ! jaaropgave (odpowiednik polskiego PIT'u) to dokument obowiązkowo wydawany przez pracodawcę (lub UWV) po zakończonym danym roku kalendarzowym.
Uwaga ! kapitał np. środki pieniężne na koncie, akcje, inne papiery wartościowe, nieruchomości itp.

Sytuacja rodzinna podatnika

Partnerstwo fiskalne

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Uwaga ! w przypadku hipoteki w Niderlandach dodatkowo załączyć dokumenty z hipoteki ! Tylko pliki PDF & JPG są akceptowane (max. rozmiar jednego pliku 2 Mb)

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.